Una manera d’aprendre per ser  i  construir la societat del futur

“La principal finalitat de l’educació és crear homes capaços de fer coses noves i no simplement repetir el que han fet altres generacions: homes creadors, inventors i descobridors. La segona finalitat de l’educació és formar mentalitats que puguin ser crítiques, que puguin verificar i no acceptar tot el que se’ls hi ofereixi”    (J. Piaget, 1981)

PPer complir el conjunt de les missions que li són pròpies, l’educació s’estructura entorn a quatre aprenentatges fonamentals que en el transcurs de la vida seran per cada persona els pilars del coneixement: aprendre a conèixer, es a dir, adquirir els instruments de la comprensió; aprendre a fer, per poder influir sobre el propi entorn; aprendre a viure junts, per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes; i, per últim, aprendre a ser, un procés fonamental que engloba elements dels altres tres.

Però, generalment, l’ensenyament escolar s’orienta essencialment cap a l’aprendre a conèixer i, en menor mida l’aprendre a fer. Les altres dues formes d’aprenentatge depenen moltes vegades de circumstàncies aleatòries i moltes vegades se les considera una mera prolongació, d’alguna manera natural, de les altres dues.

Una nova concepció més amplia de l’educació porta a cada persona a descobrir, despertar e incrementar les seves possibilitats creatives, actualitzant així el tresor amagat en cadascú de nosaltres, lo qual suposa transcendir una visió purament instrumental de la educació, percebuda com la via obligada per obtenir determinats resultats (experiència pràctica, adquisició de capacitats diverses, finalitats de caire econòmic) per considerar la seva funció en tota la seva plenitud, això és, la realització de la persona que tota ella aprèn a fer.

Aprenent a fer no només volem que els alumnes adquireixin una qualificació professional o una competència que els capaciti per fer front al gran numero de situacions o a treballar en equip, sinó aprendre a fer perquè aconsegueixen fer florir millor la pròpia personalitat i s’estigui en condicions d’obrar amb capacitat d’autonomia, de judici i de responsabilitat personal.

L'educació ha de contribuir al desenvolupament global de cada persona: cor i ment, intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat individual, espiritualitat; el que anomenem educació integral. Tots els éssers humans han de poder dotar-se d’un pensament autònom i crític i d’elaborar un judici propi, per determinar per si mateixos el que han de fer en les diferents circumstàncies de la vida.

Més que mai, la funció essencial de l’educació es conferir a tots els éssers humans la llibertat de pensament, de judici, de sentiments i d’imaginació que necessiten per assolir la plenitud dels seus talents i seguir sent, en la mida del possible, l’artífex del seu destí.

Al nostre Projecte Educatiu diem que volem convertir les nostres escoles en referents dins la nostra societat, com a comunitats d’aprenentatge innovadores que propicien la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentatge actiu, crític i creatiu per potenciar persones conscients, autònomes i competents que puguin conduir la seva pròpia vida i comprometre’s en la generació d’unes relacions més humanes i un món millor.

És per això que volem que els nostres alumnes, els vostres fills puguin seguir aprenent al llarg de la seva vida, que posin el coneixement al servei d’una vida més justa i solidària.

Que sàpiguen afrontar les dificultats, aprendre dels errors i seguir creixent i aprenent des de les seves capacitats i aptituds, es reconeguin a sí mateixos com a únics, autònoms i lliures, i això els responsabilitzi del seu projecte vital i de la necessària aportació a la vida dels altres i del planeta.

Que siguin sensibles als altres, responsables de contribuir al bé comú mitjançant la participació activa en la millora de la societat. Generosos per aportar les seves capacitats i coneixements, responsables per col·laborar en l’ajuda mútua.

Les escoles del Pare Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat humana de les persones, de la formació i de les relacions que establim en el si de les nostres comunitats educatives. Per això ens comprometem a preparar i acompanyar els alumnes mitjançant programes, metodologies i activitats que promoguin el creixement personal, l’excel·lència acadèmica i el servei als altres.

I amb l’ajuda dels nostres professionals i la col·laboració de tots vosaltres segur que ho aconseguirem.

Aprendre, fer, ser