COM HO FEM? COM TREBALLEM?

CURS 2019-20

Programa físic

L'estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes..., afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l'aprenentatge. Treballem diàriament el PDB (programa de desenvolupament bàsic) i setmanalment sessions de psicomotricitat i natació.

Programa enciclopèdic

Apartir de projectes de comprensió, els alumnes poden conèixer el món que els envolta. És la manera més innovadora de treballar l'aprenentatge significatiu, el qual facilita que els alumnes aprenguin a aprendre i puguin descobrir estratègies d'investigació que els ajudarà en posteriors aprenentatges. Els projectes estan basats en la recerca i el treball actiu. Els nens es formulen preguntes, observen, verbalitzen, argumenten, contrasten, comproven i plantegen hipòtesis. És un moment ideal per treballar la cultura de pensament amb rutines i destreses, el treball cooperatiu, utilitzar les noves tecnologies en petit grup, així com dotar el cervell de coneixements, imatges i paraules noves amb la passada de Bits i apropar-los a les tradicions i cultura celebrant les festes més populars a l'escola. Fem projectes específics de cada curs i també compartits entre diferents nivells barrejant els nens de diferents grups i edats.

Programa matemàtic

El programa d'Emat, està present a la nostra escola a educació infantil i continua a educació primària i secundària. Amb els alumnes de P3, P4 i P5, treballa els conceptes matemàtics amb una varietat d'activitats on les quals observem que els nostres alumnes estan motivats i interessats pel que estan aprenent.  És un programa que es basa en les intel·ligències múltiples donant l'oportunitat a tots els alumnes un aprenentatge de les matemàtiques garantitzat. Els jocs de demostració són els protagonistes de les diferents sessions. Per completar el programa matemàtic, també oferim als nostres alumnes sessions de pre-robòtica en petit grup amb les Bee Bots, escacs en petits grups i el treball de rutines i destreses de pensament. .

Programa lingüístic

L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és un dels més importants d'aquesta etapa, per aquest motiu nosaltres treballem amb el programa de "ludilletres", el qual està basat en les intel·ligències múltiples i facilita arribar a tot tipus d'alumnat, respectant en tot moment el seu nivell maduratiu. Totes les sessions van acompanyades de la passada de bits, jocs lingüístics , activitats manipulatives i conscienciació fonològica. Integrem la llengua estrangera dins del currículum amb el mètode Phonics d'Oxford, sessions de let's explore, flash cards, arts &craft i en les classes de psicomotricitat. .

Programa musical

Tocar un instrument, està demostrat que estimula a la vegada els dos hemisferis cerebrals, ajuda a crear un major nombre de connexions neuronals, afavoreix la lateralització, la psicomotricitat final i afavoreix l'aprenentatge dels idiomes. Per aquest motiu, el paper de la música és imprescindible en aquesta etapa. Els alumnes en petits grups de 5-7 nens tenen l'oportunitat de tenir un primer contacte amb el violí, amb un seguiment molt personalitzat. En gran grup classe, es realitzen la resta de continguts i aprenentatges que tenen a veure amb la música així com també l'escolta diària de diferents audicions que formen part del programa d'estimulació primerenca. .

Programa social

L'educació emocional és un dels pilars més importants en l'etapa d'educació infantil. El nen comença a reconèixer les seves pròpies emocions i la dels altres. Aprèn a respectar i tolerar els qui l'envolten, intenta controlar les seves pròpies emocions i es capaç de desenvolupar l'empatia i l'assertivitat en relació amb els altres. Ho treballem tant a l'aula com en els diferents entorns que envolten al nen dins l'escola, però en especial en la trobada setmanal "l'Acollida", on es troben tots els alumnes de P3, P4 i P5 junt amb tot l'equip de mestres d'infantil. Aquest moment és també una gran oportunitat per treballar els valors en gran grup i posteriorment aprofundir a l'aula en petit grup. També tenen l'ocasió de gaudir de la relació amb els alumnes de primària amb els padrins corresponents o amb els voluntaris de l'etapa de l'Eso i Batxillerat. .


Per portar a terme tots les programes i garantitzar un acompanyament personalitzat, comptem amb un equip de mestres que planifiquen diferents tipus d'agrupament amb l'objectiu d'arribar a cada alumne en particular, fem grups reduits, classes on intervenen dos mestres i desdoblamets. També disposem d'un equip psicopegagògic per poder tenir l'assessorament corresponents en els casos que siguin necessaris. .